Hållbarhet
Mondo arkitekter Dalarna är ett företag som ligger i framkant och vill driva utvecklingen och hållbarhetsarbetet framåt i länet.

Arkitekturen har en viktigt roll i samhällsbyggandet och för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Med de globala och nationella miljömålen som grund arbetar vi på flera plan med att driva utvecklingen och hållbarhetsarbetet framåt. Arbetet kräver att alla led samverkar, och att det blir en självklarhet att tänka hållbart, från den fysiska planeringen, under byggnadens livslängd, till rivning, återbruk och återvinning av byggnaden. Det krävs att sektorn främjar innovativa och långsiktiga lösningar så att våra byggnader blir hållbara, vackra och flexibla och får stå kvar under en lång tid.

Social hållbarhet

För oss innebär social hållbarhet ett samhälle där människans välmående och hälsa står i fokus. Vi har en viktig roll i samhällsbyggandet i att skapa ett mer inkluderande, tryggare, jämställt och tillgängligt samhälle och det utgår vi alltid från i alla projekt vi deltar i.

Ekologisk hållbarhet

För att den biologiska mångfalden ska kunna upprätthållas krävs ett ekologiskt hållbart samhälle. Jordens ekosystem är byggda för att samverka och där ingår även vi. Vi räknar på och väljer ut material som ger minst utsläpp, håller länge och kräver så lite underhåll som möjligt, skapar byggnader som uppfyller olika miljöcertifieringar, förordar ekosystemtjänster och tänker cirkulärt.

Ekonomisk hållbarhet

Genom att välja hållbara material och bygga på ett sätt som gör det enkelt att reparera, bygga om och till slut återvinna material skapar vi en cirkulär ekonomi som är hållbar i längden, både ekonomiskt och resursmässigt. Genom god arkitektur får våra byggnader stå kvar länge och med hållbar design blir byggnadens användningsområden flexibla.

Det här är Mondo arkitekter Dalarnas mål
Vår verksamhet ska vara klimatneutral med netto nollutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

År 2019 skrev vi under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn samt Swedish architects declare climate & biodiversity emergency. Målet med färdplanen är att bygg- och anläggningssektorn ska vara klimatneutral med netto nollutsläpp av växthusgaser senast år 2045. På vägen finns flera delmål, bland annat 50% minskade utsläpp av växthusgaser år 2030.

Vi har identifierat ett antal egna mål som vi arbetar med för att uppnå färdplanens mål

År 2021

– Vi ska slutföra vår klimatkartläggning med GHG-protokollet – Scope 1,2 och 3.
– Vi ska slutföra ett koldioxidneutralt projekt.
– Vi ska spetsa vår resepolicy med tydligare riktlinjer för hållbarhet och hårdare riktlinjer för tex flygresor.
– Vi ska förenkla hållbarhetsarbetet för alla medarbetare på kontoret genom att ta fram riktlinjer och en checklista för hållbarhet i projekt.

År 2030

– Vi ska minst ha halverat vår verksamhets egna utsläpp i Scope 1,2 och 3.

Övergripande mål

– Vi ska driva och utveckla arbetet med ekosystemtjänster i våra projekt.
– Vi ska driva och utveckla arbetet med cirkulär ekonomi och återbruk i våra projekt.
– Vi ska främja och arbeta för en jämställd byggbransch.
– Vi ska jobba aktivt för att få fler träprojekt.

Genom att fokusera på dessa mål bidrar vi även till en utveckling i linje med Agenda 2030, där vi identifierat följande globala mål som prioriterade för oss:

Träbyggnadsprojekt
Vård- och omsorgsboende, Mockfjärd, Gagnef kommun

Nybyggnation av 60 lägenheter för personer med demenssjukdom, inklusive samlingslokal, dagverksamhet och tillagningskök.

Huset projekteras med både stomme och fasad i trä. Med hjälp av vinklar och siktlinjer knyts inne- och utemiljö samman. Den kulturhistoriskt präglade omgivningen har inspirerat till flyglarnas förskjutningar och fasadernas detaljrikedom.

I vård- och omsorgsboendet kommer erbjudas en inkluderande boendemiljö som värnar om individens integritet, kombinerat med en arbetsmiljö som är funktionell, ergonomisk och teknikbaserad.

Boendet beräknas vara färdigställt runt årsskiftet 2022-23.

Vård- & omsorgsboende, Mockfjärd

Projekt VillaZero
VillaZero är ett utvecklings- och samverkansprojekt som syftar i att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge, Dalarna.

Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik Dalarna driver projektet tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge och skapa möjligheter till att lära oss att bygga mer hållbart. Huset kommer att Svanen-certifieras med tilläggscertifieringen NollCO2. Villazero blir därmed Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.

NollCo2

Att NollCO2 certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden. NollCO2 används som en tilläggscertifiering för hållbara byggnader där grunden får vara någon av certifieringarna Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.

Fakta om projektet

– Plats: Furustigen 6, Borlänge, Dalarna
– Arkitekt: Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan
– Konstruktör: Structor Byggteknik Dalarna, Fiskarhedenvillan
– LCA (Livscykelanalys): Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter Dalarna, Structor Byggteknik Dalarna
– Certifiering: Svanen + NollCO2 SGBC
– Prel. Byggstart: Våren 2021
– Färdigt: 2022

Kontakt

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Gabriella Hagman, VD
023-70 53 09
gabriella.hagman@mondo.se

Kontaktpersoner

Linnéa Peters, Hållbarhetsansvarig
023-70 53 17
linnea.peters@mondo.se