Hållbarhet
Mondo arkitekter Dalarna är ett företag som ligger i framkant och vill driva utvecklingen och hållbarhetsarbetet framåt i länet.

Arkitekturen har en viktigt roll i samhällsbyggandet och för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Med de globala och nationella miljömålen som grund arbetar vi på flera plan med att driva utvecklingen och hållbarhetsarbetet framåt. Arbetet kräver att alla led samverkar, och att det blir en självklarhet att tänka hållbart, från den fysiska planeringen, under byggnadens livslängd, till rivning, återbruk och återvinning av byggnaden. Det krävs att sektorn främjar innovativa och långsiktiga lösningar så att våra byggnader blir hållbara, vackra och flexibla och får stå kvar under en lång tid.

Social hållbarhet

För oss innebär social hållbarhet ett samhälle där människans välmående och hälsa står i fokus. Vi har en viktig roll i samhällsbyggandet i att skapa ett mer inkluderande, tryggare, jämställt och tillgängligt samhälle och det utgår vi alltid från i alla projekt vi deltar i.

Ekologisk hållbarhet

För att den biologiska mångfalden ska kunna upprätthållas krävs ett ekologiskt hållbart samhälle. Jordens ekosystem är byggda för att samverka och där ingår även vi. Vi räknar på och väljer ut material som ger minst utsläpp, håller länge och kräver så lite underhåll som möjligt, skapar byggnader som uppfyller olika miljöcertifieringar, förordar ekosystemtjänster och tänker cirkulärt.

Ekonomisk hållbarhet

Genom att välja hållbara material och bygga på ett sätt som gör det enkelt att reparera, bygga om och till slut återvinna material skapar vi en cirkulär ekonomi som är hållbar i längden, både ekonomiskt och resursmässigt. Genom god arkitektur får våra byggnader stå kvar länge och med hållbar design blir byggnadens användningsområden flexibla.

Hållbarhetsmål
Vår verksamhet ska vara klimatneutral med netto nollutsläpp av växthusgaser senast år 2045

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor här.

Läs mer

Projekt VillaZero
Småhus, Borlänge kommun

Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik Dalarna har drivit projektet tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna.

Syftet med projektet var att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge och skapa möjligheter till att lära oss att bygga mer hållbart. Huset är Svanen-certifierat med tilläggscertifieringen NollCO2. Villazero är därmed Sweden Green Building Councils första färdigställda småhus i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.

Projektet stod färdigt 2022.

Läs mer

Träbyggnadsprojekt
Vård- och omsorgsboende, Mockfjärd, Gagnef kommun

Nybyggnation av 60 lägenheter för personer med demenssjukdom, inklusive samlingslokal, dagverksamhet och tillagningskök.

Huset projekteras med både stomme och fasad i trä. Med hjälp av vinklar och siktlinjer knyts inne- och utemiljö samman. Den kulturhistoriskt präglade omgivningen har inspirerat till flyglarnas förskjutningar och fasadernas detaljrikedom.

I vård- och omsorgsboendet kommer erbjudas en inkluderande boendemiljö som värnar om individens integritet, kombinerat med en arbetsmiljö som är funktionell, ergonomisk och teknikbaserad.

Boendet beräknas vara färdigställt runt årsskiftet 2022-23.

Kontaktpersoner

Johan Grundström, Hållbarhetsansvarig
023-70 53 19
johan.grundstrom@mondo.se